Những cán bộ giảng viên chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm nồng cốt từ Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh