Mang tính ứng dụng cao

 đặc biệt là các lớp chuyên đề Tin học ứng dụng trong kinh tế xã hội.