Ban điều hành

1. ThS. Trương Việt Phương, Giám đốc Trung tâm

2. ThS. Thái Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm

3. ThS. Hứa Thị Ngọc Nga, Thủ quỹ

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Kế toán

Bộ phận văn phòng

1. ThS. Võ Thành Trí

2. Ông Huỳnh Quốc Tuấn

3. Bà Danh Thị Kim Huệ

4. Ông Phạm Thế Hào

Đội ngũ giảng dạy và cộng tác

1. ThS. Phan Hiền, Phó trưởng Khoa CNTTKD

2. ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

3. ThS. Bùi Xuân Huy, GV Khoa CNTTKD

4. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, GV Khoa CNTTKD

5. ThS. Phạm Thị Thanh Tâm, GV ĐH Hoa Sen

6. ThS. Lê Thị Quỳnh Nga, GV Khoa CNTTKD

7. ThS. Hoàng Anh Tuấn, GV Khoa CNTTKD

8. ThS. Đinh Thị Kim Liên, GV ĐH Khoa học Tự nhiên

9. ThS. Nguyễn Công Nam, ĐH Kinh tế TP.HCM