Thông báo chiêu sinh lớp luyện IC3 tháng 08/2017

LỚP KHÓA BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI K. GIẢNG HỌC PHÍ
Phần 1

Máy tính căn bản

 (Computing fundamentals)

LT_IC3_A01 Tối 246 18g00-20g30 3 buổi 07/08/2017 Sinh viên

350.000

 

Đăng ký >=10

300.000

 

Khác

400.000

LT_IC3_A02 Tối 357 18g00-20g30 3 buổi 08/08/2017
LT_IC3_A03 S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi 12/08/2017
LT_IC3_A02 C 7-CN 13g30-17g00 3 buổi 12/08/2017
Phần 2

Các ứng dụng chính 

(Key Applications)

 

LT_IC3_B01 Tối 246 18g00-20g30  

3 buổi

07/08/2017
LT_IC3_B02 Tối 357 18g00-20g30 3 buổi 08/08/2017
LT_IC3_B03 S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi 12/08/2017
LT_IC3_B04 C 7-CN 13g30-17g00 3 buổi 12/08/2017
Phần 3

Cuộc sống trực tuyến 

(Living online)

 

LT_IC3_C01 Tối 246 18g00-20g30 3 buổi 07/08/2017
LT_IC3_C02 Tối 357 18g00-20g30 3 buổi 08/08/2017
LT_IC3_C03 S 7-CN 08g00-11g30 3 buổi 12/08/2017
LT_IC3_C04 C 7-CN 13g30-17g00 3 buổi 12/08/2017

Mời đăng ký tại đây https://goo.gl/forms/9kGhI5KjGbxp3qri1

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.