LỚP BUỔI HỌC THỜI GIAN SỐ BUỔI KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
Chứng chỉ CNTT Cơ bản   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 09/09/2019 Sinh viên: 800.000đ Nhóm >10: 700.000đ Khác: 1.000.000đ
Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 10/09/2019
Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 14/09/2019
Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 14/09/2019
Chứng chỉ CNTT Nâng cao   Tối 246 18g00-20g30 11 buổi 09/09/2019
Tối 357 18g00-20g30 11 buổi 10/09/2019
Sáng 7-CN 08g00-11g00 9 buổi 14/09/2019
Chiều 7-CN 13g30-16g30 9 buổi 14/09/2019
Đăng ký tại đây: http://thkt.ueh.edu.vn/dang-ky/
  • Đóng học phí cả 2 học phần (CB+NC) = 1.400.000 đồng
  • Lệ phí thi 250.000 đồng; thí sinh thi tự do 300.000 đồng.
  • Thí sinh đăng ký học hoặc dự thi phần nâng cao phải có chứng chỉ cơ bản
  • Học viên học trực tiếp trên máy, thực hành 1 học viên 1 máy.

Trả lời